ประกาศราคากลางงานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/64/0011


16 Sep 63
112
1

DGA-64-0011 ราคากลาง

30 ครั้ง