ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0312)


9 Nov 63
251
1

DGA-63-0312 (ครั้งที่ 2) ราคากลาง

40 ครั้ง