ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบถามตอบกึ่งอัตโนมัติแบบเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Chatbot) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0329)


5 ต.ค. 63
201
1