ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ Active Directory และรองรับการบริหารจัดการ Office ๓๖๕ แบบรายปี ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0295)


31 Aug 63
116

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ Active Directory และรองรับการบริหารจัดการ Office ๓๖๕ แบบรายปี ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0295)

1

DGA-63-0295 ราคากลาง

26 ครั้ง