ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองของโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพื่อเชื่อมโยงแอปพลิเคชันพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0297)


26 Aug 63
220
1