ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ และซื้อซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (DGA/63/0243)


13 ส.ค. 63
149

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ และซื้อซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (DGA/63/0243)

1