ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ และซื้อซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (DGA/63/0243)


13 Aug 63
157

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ และซื้อซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (DGA/63/0243)

1