ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานสำหรับนักพัฒนาระบบของหน่วยงานของรัฐที่ใช้แลกเปลี่ยนกันผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX Technical Standard Development) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0233)


8 Jul 63
142
1