ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาและให้บริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0184)


18 พ.ค. 63
222

ราคากลางงานจ้างพัฒนาและให้บริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑  ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0184)

1

DGA-63-0184 ราคากลาง ครั้งที่ 2

107 ครั้ง