ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ DGA/63/0196


8 May 63
134

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ DGA/63/0196

1