ประกาศราคากลางงานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ โครงสร้างนิทรรศการของส่วนส่งเสริมและสื่อสารการตลาดและครุภัณฑ์สำนักงานฯ (DGA/63/0018)


19 Feb 63
19

ประกาศราคากลางงานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ โครงสร้างนิทรรศการของส่วนส่งเสริมและสื่อสารการตลาดและครุภัณฑ์สำนักงานฯ (DGA/63/0018)

1