ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)" ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0124)


23 ม.ค. 63
100
1