ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0035


23 ก.ย. 62
92

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0035

1