ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชากร (Academic) และผู้ปฏิบัติงานอื่น (Other) และของหน่วยงานภครัฐที่มีการพัฒนาไปศุ่หน่วยงานดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) (DGA/62/0048)


5 Nov 61
342

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชากร (Academic) และผู้ปฏิบัติงานอื่น (Other) และของหน่วยงานภครัฐที่มีการพัฒนาไปศุ่หน่วยงานดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) (DGA/62/0048)

1

DGA-62-0048 ราคากลาง

124 ครั้ง