ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐและโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)" (DGA/62/0057)


18 ต.ค. 61
269
1

DGA-62-0057 บำรุงรักษาระบบ สำนักงาน ก.พ.

79 ครั้ง