ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการคัดเลือกและโอนย้ายเจ้าหน้าที่จากโครงสร้างองค์กรปัจจุบันสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ (DGA/62/0054)


12 ต.ค. 61
228

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการคัดเลือกและโอนย้ายเจ้าหน้าที่จากโครงสร้างองค์กรปัจจุบันสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ (DGA/62/0054)

1