ราคากลาง "บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประเภทรายปี พื้นที่ ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ และ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) " (DGA/62/0007)


29 Aug 61
509

ราคากลาง "บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประเภทรายปี พื้นที่ ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ และ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) " (DGA/62/0007)

1

DGA-62-0007 ราคากลาง

161 ครั้ง