ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Website: Digital Government of Thailand) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0270)


14 Aug 62
222
1