ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบRoadshow Eventเพื่อการสื่อสาร“พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการด้านดิจิทัลภาครัฐไปยังประชาชน (DGA/62/0265)


14 ส.ค. 62
232
1