ประกาศราคากลางจ้างดำเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0225)


31 พ.ค. 62
263
1