ประกาศราคากลางจ้างดำเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0225)


31 May 62
268
1