ประกาศราคากลางจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft office และ Intune แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมาหชน) (DGA/62/0207)


31 พ.ค. 62
1234

ประกาศราคากลางจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft office และ Intune แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมาหชน) (DGA/62/0207)

1

DGA-62-0207 ราคากลาง

12345 ครั้ง