ประกาศราคากลางจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft office และ Intune แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมาหชน) (DGA/62/0207)


31 May 62
438

ประกาศราคากลางจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft office และ Intune แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมาหชน) (DGA/62/0207)

1

DGA-62-0207 ราคากลาง

187 ครั้ง