ประกาศราคากลางจ้างตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0220)


31 พ.ค. 62
1234

ประกาศราคากลางจ้างตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0220)

1

DGA-62-0220 ราคากลาง

12345 ครั้ง