ราคากลาง จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA/61/0364


1 Oct 61
2565
1