ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาต้นแบบและทดสอบสำหรับตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)" (DGA/61/0365)


1 Oct 61
824
1