ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบ LMS (Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู้) เพื่อโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านรัฐบาลดิจิทัล DGA/61/0256


5 มิ.ย. 61
710

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบ LMS (Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู้) เพื่อโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านรัฐบาลดิจิทัล DGA/61/0256

1