ราคากลาง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA) รุ่นที่ ๓ (e-Government Exchange Program Enterprise Architecture) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0142)


5 Feb 61
118

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA) รุ่นที่ ๓ (e-Government Exchange Program Enterprise Architecture) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0142)

1