ราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ ของ สรอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EGA/61/0136)


1 Feb 61
98
1

EGA-61-0136 ราคากลาง

3 ครั้ง