ประกาศราคากลางงานเช่าคูสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Dark Fiber) สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้อมูลฯ (EGA/61/0095)


24 Nov 60
371

ประกาศราคากลางงานเช่าคูสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Dark Fiber) สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้อมูลฯ (EGA/61/0095)

1