ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้แก่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของกรมประมง (EGA/61/0075)


7 Nov 60
171
1