ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System : GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information : GEIS) สำนักงาน ก.พ. เลขที่ EGA/61/0046


26 ก.ย. 60
138

ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System : GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information : GEIS) สำนักงาน ก.พ. เลขที่ EGA/61/0046

1