ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 เลขที่ EGA/61/0051


26 ก.ย. 60
120

ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 เลขที่ EGA/61/0051

1