ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 เลขที่ EGA/61/0051


26 Sep 60
126

ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 เลขที่ EGA/61/0051

1