ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Portal : egov.go.th) และเว็บไซต์ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA Website : ega.or.th) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0253)


18 Aug 60
95

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Portal : egov.go.th)  และเว็บไซต์ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA Website : ega.or.th)  ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0253)

1