จ้างที่ปรึกษาจัดทำกรอบมาตรฐานด้านการเปิดเผยชุดข้อมูลที่สำคัญของประเทศ (National Open Data Set) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เลขที่ EGA/60/0246


17 Aug 60
246

จ้างที่ปรึกษาจัดทำกรอบมาตรฐานด้านการเปิดเผยชุดข้อมูลที่สำคัญของประเทศ (National Open Data Set) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เลขที่ EGA/60/0246

1