จ้างบริการวงจรสื่อสารเช่า (Leased Line) ความเร็ว 18 Mbps. สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เลขที่ EGA/60/0234


17 Aug 60
88

จ้างบริการวงจรสื่อสารเช่า (Leased Line) ความเร็ว 18 Mbps. สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เลขที่ EGA/60/0234

1