(EGA/61/0024) ประกาศราคากลางงานบริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Gin) ของ สรอ.


16 Aug 60
50

(EGA/61/0024) ประกาศราคากลางงานบริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Gin) ของ สรอ.

1