(EGA/61/0003) ราคากลางงานจ้างบริการจัดหาและให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Microsoft SQL Server) สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud)


11 Aug 60
78

(EGA/61/0003) ราคากลางงานจ้างบริการจัดหาและให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Microsoft SQL Server) สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud)

1