(EGA/60/0218) ประกาศราคากลางงานจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อสารและสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (G-News : Ticket & Evaluation) ของ สรอ.


17 ก.ค. 60
96

(EGA/60/0218) ประกาศราคากลางงานจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อสารและสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (G-News : Ticket & Evaluation) ของ สรอ.

1