(EGA/60/0195) ราคากลางงานจัดจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ สรอ.


14 มิ.ย. 60
108

(EGA/60/0195) ราคากลางงานจัดจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ สรอ.

1