(EGA/60/0195) ราคากลางงานจัดจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ สรอ.


14 Jun 60
117

(EGA/60/0195) ราคากลางงานจัดจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ สรอ.

1