ประกาศราคากลางเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนส่งเสริมการตลาด (EGA/60/0166)(ครั้งที่ 2)


6 มิ.ย. 60
123

ประกาศราคากลางเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนส่งเสริมการตลาด (EGA/60/0166)(ครั้งที่ 2)

1