ราคากลางงานจ้างตรวจประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (re-certification) และตรวจติดตามระบบบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโบยีสารสนเทศตามมาตรฐาน CSA STAR (Surveillance Assessment) ของ สรอ. (EGA/60/0177)


16 May 60
293

ราคากลางงานจ้างตรวจประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (re-certification) และตรวจติดตามระบบบริหารจัดการ  ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโบยีสารสนเทศตามมาตรฐาน CSA STAR  (Surveillance Assessment) ของ สรอ. (EGA/60/0177)

1

EGA-57-0218

70 ครั้ง