ราคากลางเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด ระยะเวลา 12 เดือน สำหรับ สรอ. (EGA/60/0166)


26 เม.ย. 60
74

ราคากลางเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด ระยะเวลา 12 เดือน สำหรับ สรอ. (EGA/60/0166)

1