EGA-60-0133 ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสาธารณรัฐเอสโตเนีย สำหรับหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4


20 Mar 60
675

EGA-60-0133 ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสาธารณรัฐเอสโตเนีย สำหรับหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4

1