EGA-60-0132 ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2


20 มี.ค. 60
596

EGA-60-0132 ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2

1