EGA-60-0132 ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2


20 Mar 60
602

EGA-60-0132 ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2

1