ราคากลางงานซื้อซอฟต์แวร์ License สำหรับขยายระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเสมือนระบบคลาวด์ภาครัฐ ของ สรอ. (EGA/60/0078)


15 ธ.ค. 59
133

ราคากลางงานซื้อซอฟต์แวร์ License สำหรับขยายระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเสมือนระบบคลาวด์ภาครัฐ ของ สรอ. (EGA/60/0078)

1