ราคากลาง (EGA/60/0038) "โครงการจ้างพัฒนาระบบชุดนำชม Audio Guide สำหรับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)"


12 ต.ค. 59
238

ราคากลาง (EGA/60/0038) "โครงการจ้างพัฒนาระบบชุดนำชม Audio Guide สำหรับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)"

1

EGA-60-0038 Audio Guide

17 ครั้ง