ราคากลางจ้างพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและรายงานผู้ประกันตนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและระบบลงทะเบียนไปต่างประเทศ สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ของกรมจัดหางาน (EGA/59/0377)


7 Oct 59
824

ราคากลางจ้างพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและรายงานผู้ประกันตนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและระบบลงทะเบียนไปต่างประเทศ สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ของกรมจัดหางาน (EGA/59/0377)

1