ราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ โครงการ Government Information Network (GIN)(EGA/60/0030)


26 Sep 59
428

ราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ โครงการ Government Information Network (GIN) (EGA/60/0030)

1