ราคากลาง งานซื้อ DWDM เพื่อเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์สำรองข้อมูล EGA-59-0330


9 ก.ย. 59
287

ราคากลาง งานซื้อ DWDM เพื่อเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์สำรองข้อมูล EGA-59-0330

1