จ้างบริการวงจรสื่อสาร สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (EGA/59/0313)


23 ส.ค. 59
174

จ้างบริการวงจรสื่อสาร สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (EGA/59/0313)

1

EGA-59-0313 จ้างบริการวงจรสื่อสารสำหรับสวทน.

20 ครั้ง