ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6 EGA/59/0260


16 มิ.ย. 59
867

ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6 EGA/59/0260

1