ราคากลางจัดซื้อประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินภายในพื้นที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) EGA/59/0218


28 Mar 59
1240